Adatvédelmi tájékoztató

Baráti Alexandra e. v. (Impresszum) elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének
védelme iránt, akik felkeresik az alexagroup.hu honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a
regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas
kezeléséről és védelméről szólnak, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Az Adatvédelmi tájékoztató tartalma
leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve
hogyan használhatják azokat. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben
rögzített feltételekkel történik.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó
jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános
adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap
használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a
felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen
személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény
a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján
kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő
által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során.